Tomaž Smrekar, generalni direktor Statističnega urada RS, je na uradu zaposlen že več kot 30 let. Na začetku kariere je deloval kot statistik na področju trga dela, pozneje pa kot vodja oddelka trga dela, vodja sektorja demografskih in socialnih statistik, vodja sektorja za posredovanje statističnih podatkov in vršilec dolžnosti generalnega direktorja.
V svoji karieri je vodil številne razvojne projekte na uradu, bil je član različnih nacionalnih medresorskih skupin in spodbujal povezovanje z akademsko skupnostjo. V mednarodnem okolju je sodeloval pri pripravi evropske statistične zakonodaje; bil je tudi strokovni preglednik Evropskega statističnega sistema. Kot samostojni strokovnjak je svetoval pri razvoju in krepitvi statističnih sistemov v različnih državah. Sodeloval je z Eurostatom, Mednarodno organizacijo za delo (ILO), Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), Svetovno banko, Ekonomsko komisijo Združenih narodov za Evropo in Mednarodnim denarnim skladom (IMF).

1. sekcija: Izvajanje pravice do socialne varnosti v današnjih javnofinančnih in gospodarskih razmerah
• Demografski trendi v Sloveniji – najpomembnejši statistični podatki o prebivalstvu
Spremljanje demografskih trendov odločevalcem omogoča razvoj in izvajanje politik, ki so skladne s potrebami prebivalstva. Demografske spremembe kažejo, da postaja prebivalstvo v Sloveniji vse starejše – starejših je že več kot petina prebivalcev. Povprečna starost se je v zadnjih 30 letih zvišala za 7,5 leta. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu se je v zadnjih 60 letih podaljšalo za skoraj 12 let. Rodnostno vedenje žensk se je spremenilo, za otroke se odločajo pri čedalje višji starosti. Na spremenjeno demografsko podobo pomembno vplivajo tudi selitve – približno 8 odstotkov prebivalstva Slovenije je tujih državljanov. V primerjavi s sosednjimi državami imamo najnižji delež starejših delovno aktivnih. Iz leta v leto se povečuje delež starejših, ki živijo sami. Stopnja tveganja revščine je pri starejših ženskah mnogo višja kot pri moških.

O predavatelju
  • generalni direktor
    Statistični urad RS
  • 1. sekcija: Izvajanje pravice do socialne varnosti v današnjih javnofinančnih in gospodarskih razmerah
    • Demografski trendi v Sloveniji – najpomembnejši statistični podatki o prebivalstvu
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?